De Munt / La Monnaie DE MUNT / LA MONNAIE
© Hofmann

Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden gelden van rechtswege en zonder enig voorbehoud voor alle gemaakte reserveringen. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bevestiging van de aankoop door de klant en de betaling ervan impliceren dat hij deze verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

PRIJZEN – TOEWIJZING VAN DE PLAATSEN – MM TICKETS

1.
Prijzen en locatie van de plaatsen kunnen worden geverifieerd bij MM Tickets, het bespreekbureau van de Munt, of worden op eenvoudig verzoek meegedeeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze zijn slechts geldig na onze bevestiging van de gevraagde betaling.
Voor de operavoorstellingen hanteert de Munt een systeem van variabele ticketprijzen. Afhankelijk van de vraag naar tickets stijgt de prijs. 

2.
De geldende tarieven en kortingen zijn die van MM Tickets, het bespreekbureau van de Munt. Kopers die wensen te genieten van kortingen, moeten deze zelf selecteren bij het online reserveren of vermelden bij de aankoop ter plaatse bij MM Tickets.

3.
Iedere bevestiging van een bestelling maakt de verkoop definitief en onomkeerbaar. Elke wijziging kan enkel gebeuren via MM Tickets en brengt een kostprijs van €2 per ticket met zich mee. Een annulering van de aankoop is niet mogelijk. De gegevens die door de Munt zijn geregistreerd vormen het bewijs van alle transacties die de Munt met haar klanten heeft verricht.

4
De Munt houdt geen rekening met prijsverhogingen die eventueel worden aangerekend door tussenpersonen. Bij de plaatstoewijzing wordt uitsluitend rekening gehouden met het plaatsnummer en de categorie die op het ticket vermeld zijn.

5.
Tickets kunnen:
- ofwel voor de voorstelling door de koper worden afgehaald bij MM Tickets (Muntschouwburg, ingang Prinsenstraat) op voorlegging van de bevestigingsmail
- ofwel per mail (gratis) of per post (verzendingskosten € 2) toegestuurd worden, tot 15 dagen voor de datum van de voorstelling. Na deze periode van 15 dagen voorafgaand aan de voorstelling moeten tickets worden afgehaald bij MM Tickets (geopend dinsdag tot vrijdag van 12u tot 18u en zaterdag van 11u tot 18u), en dat tot 15 minuten voor het begin van de voorstelling.

6.
In geval van diefstal of verlies wordt tot 15 minuten voor het begin van de voorstelling aan € 2 een duplicaat uitgereikt in MM Tickets. In ieder geval mag alleen wie een ticket bij zich heeft een plaats innemen.

7.
Het op het ticket vermelde tijdstip komt overeen met het sluiten van de deuren van de zaal. Om de voorstelling niet te verstoren wordt laatkomers daarna de toegang ontzegt, tot een eventuele volgende pauze. Ook als u tijdens de voorstelling de zaal verlaat, mag u pas bij de volgende pauze weer plaatsnemen.

8.
Tickets zijn uitsluitend geldig voor de voorstelling waarvoor ze bestemd zijn. Verkochte tickets kunnen niet worden teruggenomen, herverkocht of terugbetaald, ook niet in het geval van verlies of diefstal (voor de uitzonderingen hierop, zie hieronder (19)). Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen de plaatsen vooraf worden geruild tegen een kost van €2 per ticket, en dit ten laatste 24 uur voor aanvang van de voorstelling. In geval van annulering van de voorstelling door de Munt of van onderbreking van de voorstelling tijdens de eerste helft kunnen ze kosteloos worden ingeruild voor een andere voorstelling, afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen. In geval van onderbreking van een voorstelling na de eerste helft ervan kunnen ze niet worden geruild voor een voorstelling op andere datum noch worden terugbetaald.
Niemand die in het bezit is van een ticket mag dat gebruiken voor welke promotionele of commerciële doeleinden ook, op straffe van mogelijke gerechtelijke vervolging.

9.
Behoudens uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen is het totale aantal tickets dat iemand voor een voorstelling mag reserveren beperkt tot 8 (voor eenzelfde voorstelling, zonder onderscheid van prijscategorie). Vanaf 9 personen kunt u wel een groepsreservering aanvragen via deze pagina.

10.
Onze prijzen zijn in euro, en alle kosten zijn erin inbegrepen. We aanvaarden geen betalingen in andere munten, ook niet voor de precieze tegenwaarde van deze prijzen. Post- en bankkosten zijn ten laste van de klant.

11.
Onze voorstellingen zijn toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 5 jaar. Jongere kinderen kan de toegang geweigerd worden. In dat geval worden de tickets niet terugbetaald.

RESERVERING – BETALINGSTERMIJN

12.
We verlenen geen plaatsopties. Plaatsen zijn slechts gegarandeerd en de tickets worden pas geleverd na de volledige betaling van het verschuldigde bedrag en van eventuele bijkomende kosten.

KORTINGEN

13.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

14.
De Munt beschikt over verschillende kortingstarieven. Een overzicht ervan, samen met de voorwaarden, vindt u hier

WIJZIGING, ANNULERING, TERUGNAME, RUIL, VERKOOP

15.
De Munt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- de annulering of het uitstel van een voorstelling, met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel 8
- de inhoud van de voorstelling
- veranderingen in de rolbezetting
- om het even welke wijziging in het programma
- wijzigingen in de voorziene begin- en eindtijden van de voorstelling
- veranderingen in de plaatstoekenning ingevolge een wijziging van de zaalindeling

Tickets worden niet teruggenomen noch terugbetaald.
Wijzigingen van data voor een voorstelling worden toegelaten naargelang de beschikbaarheid. Ze worden aangerekend aan €2 per ticket.
Tickethouders dienen zich tijdens de voorstelling te houden aan de in de zaal geldende regels en gebruiken.

16.
We aanvaarden geen annulering na betaling van de tickets door de klant. Wat voorstellingen betreft, beschouwt de jurisprudentie de relatie tussen enerzijds de Munt, die een voorstelling aankondigt, de ticketprijzen en het uur van de voorstelling bepaalt, en anderzijds het publiek, dat een kaartje koopt, ongeacht de betalingswijze die vervolgens wordt gebruikt (contant, cheque, kredietkaart, overschrijving) als een contract. In deze omstandigheden kan de toeschouwer slechts terugbetaling vragen of het contract betwisten als de organisator van de voorstelling zijn verplichting niet nakomt.

17.
De Munt behoudt zich het recht voor om iemand om veiligheidsredenen de toegang tot de schouwburg te ontzeggen.

KLACHTEN – BETWISTINGEN

18.
Iedere betwisting, van welke aard ook, dient schriftelijk te gebeuren, ten laatste de dag na de voorstelling. Latere betwistingen kunnen in geen geval als ontvankelijk worden beschouwd.

19.
Het aantal tickets moet door de klant worden gecontroleerd op het ogenblik dat ze door onze medewerkers worden bezorgd. Met latere klachten kan geen rekening worden gehouden.

20.
We behouden ons de mogelijkheid voor om het even welke wijziging aan te brengen in de volgorde, duur of bezetting van een voorstelling. We behouden ons tevens het recht voor iedere voorstelling te annuleren die niet kan plaatsvinden als onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht ons daartoe dwingen, bijvoorbeeld (en deze opsomming is niet exhaustief) weersomstandigheden, stakingen, brand, waterschade, ziekte van een vertolker… Indien de omstandigheden dit toelaten, is het mogelijk dat wij de voorstelling op een andere dag laten plaatsvinden.

21.
We wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor alle mogelijke schade, van welke aard ook, aan bezittingen, voorwerpen of materialen die toeschouwers met zich meebrengen en die niet in bewaring zijn gegeven op de daartoe voorziene plaatsen. De toeschouwers zijn verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die ze door hun aanwezigheid in de Munt veroorzaken.

22.
Tickets verlenen geen enkel recht tot het opnemen van een voorstelling. Iedere opname, in welke vorm ook, met inbegrip van foto’s, is uitdrukkelijk verboden. We behouden ons het recht voor om procedures aan te spannen ter genoegdoening van de geleden schade.

VERTROUWELIJKHEID

23.
De vertrouwelijke informatie die u ons bezorgt, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Munt zelf.

TOEPASBAAR RECHT BIJ BETWISTINGEN

24.
Dit verkoopcontract van tickets is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen Brusselse rechtbanken bevoegd.

CONTACT

25.
Nadat u een ticket heeft gekocht, ontvangt u enkele dagen voor de voorstelling een mail met alle praktische info en eventuele wijzigingen. We sturen u mogelijks een bijkomende mail om feedback te vragen omtrent uw bezoek aan de Munt. Daarnaast nodigen wij u uit voor exclusieve events (ontmoetingen, lezingen, screenings …) die verbonden zijn aan de voorstelling waarvoor u een ticket kocht.

BTW

BE 0206.492.907

MM TICKETS

Inkomhal van het Theater — ingang via de Prinsenstraat
T   +32 (0)2 229 12 11
E   tickets@demunt.be

Open van dinsdag tot vrijdag van 12 uur tot 18 uur. Op zaterdag van 11 uur tot 18 uur. En vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling in de inkomhal.