Het federale operahuis in de hoofdstad van Europa

DE MUNT LA MONNAIE

© Hofmann

Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden gelden van rechtswege en zonder enig voorbehoud voor alle gemaakte reserveringen. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bevestiging van de aankoop door de klant en de betaling ervan impliceren dat hij deze verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

PRIJZEN – TOEWIJZING VAN DE PLAATSEN – MM Tickets

1.
Prijzen en locatie van de plaatsen kunnen worden geverifieerd bij de MM Tickets van de Munt of worden op eenvoudig verzoek meegedeeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze zijn slechts geldig na onze bevestiging van de gevraagde betaling.

2.
De geldende prijs is die van de MM Tickets van de Munt. Bij de MM Tickets wordt geen enkele korting toegestaan. Eventuele kortingen en promotietarieven worden aangekondigd via de pers en/of op affiches.
Kopers die ervan wensen te genieten, moeten deze korting zelf vragen bij het reserveren van de plaatsen.

3.
Er worden €2 dossierkosten per bestelling aangerekend.

4.
Iedere bevestiging van een bestelling maakt de verkoop definitief en onomkeerbaar. Geen enkele wijziging of annulering van de aankoop is dan nog mogelijk. De gegevens die door de Munt zijn geregistreerd vormen het bewijs van alle transacties die de Munt met haar klanten heeft verricht.

5.
De Munt houdt geen rekening met prijsverhogingen die eventueel worden aangerekend door tussenpersonen. Bij de plaatstoewijzing wordt uitsluitend rekening gehouden met het plaatsnummer en de categorie die op het ticket vermeld zijn.

6. Tickets kunnen:
- ofwel voor de voorstelling door de koper worden afgehaald bij de MM Tickets van de Munt, Leopoldstraat 23, 1000 Brussel, op voorlegging van de bevestigingsmail en van de bankkaart waarmee de transactie is betaald, of van een identiteitsbewijs
- ofwel toegestuurd worden, tot 15 dagen voor de datum van de voorstelling (verzendingskosten € 2). Na deze periode van 15 dagen voorafgaand aan de voorstelling moeten tickets worden afgehaald bij de MM Tickets (geopend dinsdag tot vrijdag van 12u tot 18u en zaterdag van 10u tot 18u), en dat tot 15 minuten voor het begin van de voorstelling.

7.
In geval van diefstal of verlies wordt tot 15 minuten voor het begin van de voorstelling aan € 3 een duplicaat uitgereikt in de MM Tickets. In ieder geval mag alleen wie een ticket bij zich heeft een plaats innemen.

8.
De voorstellingen beginnen stipt op het aanvangsuur dat vermeld staat op het ticket. Na het sluiten van de deuren wordt geen toegang meer verleend tot de zaal. Laatkomers kunnen de voorstelling volgen op het televisietoestel dat in de MMBar staat opgesteld. Pas bij een daarvoor geschikte onderbreking kunnen ze tot de zaal worden toegelaten. Als hun plaatsen zijn ingenomen door andere toeschouwers, kunnen we hen onmogelijk de oorspronkelijke plaatsen garanderen, om te vermijden dat de voorstelling wordt verstoord.

9.
Verkochte tickets kunnen niet worden teruggenomen noch terugbetaald (ook niet in het geval van verlies of diefstal), en evenmin worden geruild of herverkocht. Ze zijn uitsluitend geldig voor de voorstelling waarvoor ze bestemd zijn. In geval van annulering van de voorstelling door de Munt of van onderbreking van de voorstelling tijdens de eerste helft kunnen ze worden ingeruild voor een andere voorstelling, afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen. In geval van onderbreking van een voorstelling na de eerste helft ervan kunnen ze niet worden geruild voor een voorstelling op andere datum noch worden terugbetaald.
Niemand die in het bezit is van een ticket mag dat gebruiken voor welke promotionele of commerciële doeleinden ook, op straffe van mogelijke gerechtelijke vervolging.

10.
Behoudens uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen is het totale aantal tickets dat iemand voor een voorstelling mag reserveren beperkt tot:
- 5 voor opera’s (voor eenzelfde voorstelling, zonder onderscheid van prijscategorie)
- 10 voor concerten, dansvoorstellingen en recitals

11.
Onze prijzen zijn in euro, en alle kosten zijn erin inbegrepen. We aanvaarden geen betalingen in andere munten, ook niet voor de precieze tegenwaarde van deze prijzen. Post- en bankkosten zijn ten laste van de klant.

RESERVERING – BETALINGSTERMIJN

12.
We verlenen geen plaatsopties. Plaatsen zijn slechts gegarandeerd na de volledige betaling ervan. De tickets worden pas geleverd na volledige betaling van het verschuldigde bedrag en van eventuele bijkomende kosten.

KORTINGEN

13.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar en gelden niet voor de abonnementenverkoop.

14.
De Munt beschikt over verschillende kortingstarieven. De voorwaarden en kortingstarieven vindt u hier

WIJZIGING, ANNULERING, TERUGNAME, RUIL, VERKOOP

15.
De Munt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- de annulering of het uitstel van een voorstelling, met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel 9
- de inhoud van de voorstelling
- veranderingen in de rolbezetting
- om het even welke wijziging in het programma
- wijzigingen in de voorziene begin- en eindtijden van de voorstelling
- veranderingen in de plaatstoekenning ingevolge een wijziging van de zaalindeling

Tickets worden niet teruggenomen noch terugbetaald.
Wijzigingen van data voor een voorstelling worden toegelaten naargelang de beschikbaarheid. Ze worden aangerekend aan € 3 per ticket.
Wie een ticket heeft, moet zich tijdens alle voorstellingen houden aan de in de zaal geldende regels en gebruiken.

16.
We aanvaarden geen annulering na betaling van de tickets door de klant. Wat voorstellingen betreft, beschouwt de jurisprudentie de relatie tussen enerzijds de Munt, die een voorstelling aankondigt, de ticketprijzen en het uur van de voorstelling bepaalt, en anderzijds het publiek, dat een kaartje koopt, ongeacht de betalingswijze die vervolgens wordt gebruikt (contant, cheque, kredietkaart, overschrijving) als een contract. In deze omstandigheden kan de toeschouwer slechts terugbetaling vragen of het contract betwisten als de organisator van de voorstelling zijn verplichting niet nakomt.

17.
De Munt behoudt zich het recht voor om iemand om veiligheidsredenen de toegang tot de schouwburg te ontzeggen.

KLACHTEN – BETWISTINGEN

18.
Iedere betwisting, van welke aard ook, dient schriftelijk te gebeuren, ten laatste de dag na de voorstelling. Latere betwistingen kunnen in geen geval als ontvankelijk worden beschouwd.

19.
Het aantal tickets moet door de klant worden gecontroleerd op het ogenblik dat ze door onze medewerkers worden bezorgd. Met latere klachten kan geen rekening worden gehouden.

20.
We behouden ons de mogelijkheid voor om het even welke wijziging aan te brengen in de volgorde, duur of bezetting van een voorstelling. We behouden ons tevens het recht voor iedere voorstelling te annuleren die niet kan plaatsvinden als onvoorziene omstandigheden of gevallen van overmacht ons daartoe dwingen, bijvoorbeeld (en deze opsomming is niet exhaustief) weersomstandigheden, stakingen, brand, waterschade, ziekte van een vertolker… In zulke gevallen zullen wij een andere datum voor de voorstelling bekendmaken.

21.
We wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor alle mogelijke schade, van welke aard ook, aan bezittingen, voorwerpen of materialen die toeschouwers met zich meebrengen en die niet in bewaring zijn gegeven op de daartoe voorziene plaatsen. De toeschouwers zijn verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade die ze door hun aanwezigheid in de Munt veroorzaken.

22.
Tickets verlenen geen enkel recht tot het opnemen van een voorstelling. Iedere opname, in welke vorm ook, met inbegrip van foto’s, is uitdrukkelijk verboden. We behouden ons het recht voor om procedures aan te spannen ter genoegdoening van de geleden schade.

VERTROUWELIJKHEID

23.
De vertrouwelijke informatie die u ons bezorgt, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Munt zelf.

TOEPASBAAR RECHT BIJ BETWISTINGEN

24.
Dit verkoopcontract van tickets is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen Brusselse rechtbanken bevoegd.

Contact

25.
Nadat u een ticket heeft gekocht, ontvangt u enkele dagen voor de voorstelling een mail met alle praktische info en eventuele wijzigingen. We sturen u mogelijks een bijkomende mail om feedback te vragen omtrent uw bezoek aan de Munt. Daarnaast nodigen wij u uit voor exclusieve events (ontmoetingen, lezingen, screenings …) die verbonden zijn aan de voorstelling waarvoor u een ticket kocht.

BTW

BE 0206.492.907

MM TICKETS

Inkomhal van het Theater — ingang via de Prinsenstraat
T   +32 (0)2 229 12 11
E   tickets@demunt.be

Open van dinsdag tot vrijdag van 12 uur tot 18 uur. Op zaterdag van 11 uur tot 18 uur. En vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling in de inkomhal.

Deel deze pagina